Gmina Nowy Korczyn
Urząd Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1
28- 136 Nowy Korczyn
tel. ++48(0 prefix 41) 377 10 03
fax ++48(0 prefix 41) 377 10 44
Wójt gminy - Wiktor Kwas


Powierzchnia gminy - 11657 ha
Liczba sołectw - 24
Liczba mieszkańców - około 7000

Położenie
Gmina Nowy Korczyn położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, w odległości ok. 20 km od Buska Zdroju. Sąsiaduje z gminami: Busko Zdrój, Solec Zdrój, Pacanów i Wiślica.

Historia

Nowy Korczyn w herbie ma fragment murów obronnych wieży, po bokach której znajdują się dwa Orły Polskie. Nazwa pochodzi od słów:”korcz”- pniak i „korczować”- karczować. Powstanie swoje zawdzięcza Staremu Korczynowi, w którym często przebywał dwór książęcy. Ściągało to kupców i rzemieślników, tym bardziej, że przebiegała tędy droga z Sandomierza do Krakowa i Starego Sącza. Prawa i przywileje, jakie posiadał Nowy Korczyn były na tyle doskonałe, że stały się wzorem do lokowania innych miast na prawie korczyńskim.

Nowe Miasto Korczyn (taka nazwa obowiązywała do XIX w.) zostało założone przez Bolesława Wstydliwego w 1258 roku, który wraz z żoną Kingą rok wcześniej ufundował tu kościół i klasztor Franciszkanów. Kazimierz Wielki na prawym brzegu Nidy wzniósł w 1370 murowany zamek . Władcy Polski wielokrotnie przebywali na zamku do momentu przeniesienia stolicy państwa do Warszawy. Nowy Korczyn rozwijal się dynamicznie i pełnił ważne funkcje. Między innymi tu odbywały się zjazdy rycerstwa i szlachty małopolskiej (zjazd w 1404r. Uznany został przez historyków za pierwszy polski sejm). Zniszczony w 1607r. Pożarem , a w 50 lat później przez wojska Jerzego Rakoczego podupadł. W 1869 r. Nowy Korczyn utracił prawa miejskie.

Zabytki

- Nowy Korczyn- kościół św. Stanisława ufundowany przez BolesLawa Wstydliwego w 1257r , rozbudowany około 1346r. Z fundacji Kazimierza Wielkiego. Najstarszą częścią kościoła jest trzynastowieczne prezbiterium , do którego przylega od południa piętrowe skrzydło dwnego klasztoru Franciszkanów , wielokrotnie przebudowywane

- Kościół pod wezwaniem św. Trójcy , św. Wawrzyńca i św. Elżbiety o charakterze gotycko-renesansowym z wyposażeniem XVII-XIX w.

- Synagoga z końca XVII w, na jej odbudowę po zniszczeniu przez Szwedów użyto materiału z zamku Kazimierza Wielkiego

- Tworzący szachownice układ ulic z kilkoma zabytkowymi , murowanymi domami (XVI-XIX w.) w tym szesnastowieczny tzw. Dom Jana Długosza ;

- Gotycki kościół z rokokowym wyposażeniem w Strożyskach. We wnętrzu sklepienie palmowe wsparte na centralnym filarze. Na południowej ścianie dwa najstarsze w Polsce zegary słoneczne z XV w. ;

- Zespół dworski w Winiarach z XIX w.

- Park podworski, w Czarkowach malowniczo położony na wysokiej skarpie z licznymi egzotycznymi gatunkami krzewów oraz pozostałościami zabudowań gospodarczych. W Czarkowach znajduje się też cmentarz legionistów poległych w walkach nad Nidą w latach 1914 – 1915 oraz żołnierzy polskich, którzy zginęli broniąc przepraw przez tę rzekę we wrześniu 1939 r. ;

- W Uciskowie duży cmentarz z I wojny światowej.

Charakterystyka gospodarcza

Przeważająca część powierzchni - 76,9% stanowią użytki rolne, które użytkuje 1765 gospodarstw. Lasy i grunty leśne zajmują 8,27 procent powierzchni gminy. Gmina ma typowy, rolniczy charakter. Ważną rolę odgrywają również punkty handlowe i usługowe. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki - Nida i Wisła, zajmując ponad 340 ha powierzchni gminy.

2 ha zbiornik wodny - jezioro Wafla znajduje się w miejscowości Kawęcin.
Zarejestrowanych jest 186 podmiotów gospodarczych.
Liczba bezrobotnych - 284 osoby

Infrastruktura

Długość sieci wodociągowej wynosi 102km., podłączone są do niej 1 566 gospodarstwa domowe. Gmina jest zwodociągowana w 87%.

Gmina Nowy Korczyn nie posiada sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminy nie działa żadna oczyszczalnia ścieków. Jednostką obsługującą gospodarkę odpadami jest Urząd Gminy. Na terenie gminy rozmieszczonych jest 8 kontenerów na śmieci.

Gmina Nowy Korczyn posiada sieć gazową o łącznej długości 78 km. Z gazu przewodowego nie korzystają: Parchocin, Sępichów, Strożyska, Badrzychowice i Piasek Wielki.

Gmina jest zgazyfikowana w 79%.

iczba abonentów telefonicznych - 315. Gmina jest stelefonizowana w 20%.

Zbudowano dwa przekaźniki telefonii komórkowej (Era GSM i CENTERTEL). Zasięg telefonii komórkowej jest dobry.

Na terenie gminy działają dwie stacje benzynowe.
Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej dysponujące 8 samochodami pożarniczymi.

Opieka medyczna

Na terenie gminy funkcjonują obecnie dwa ośrodki zdrowia w miejscowościach Nowy Korczyn i Brzostków. Nie ma natomiast żadnej przychodni.

Liczba lekarzy przypadających na 10 000 mieszkańców - 3.

Szkolnictwo

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych w miejscowościach: Nowy Korczyn, Brzostków, Ostrowce, Parchocin, Piasek Wielki, Stary Korczyn, Strożyska oraz jedno gimnazjum .

Liczba uczniów w szkołach podstawowych - 797.
Liczba zatrudnionych nauczycieli – 90

Kultura, sport i turystyka

Na terenie gminy Nowy Korczyn nie ma zagospodarowanych terenów rekreacyjnych. Działa Gminny Ośrodek Kultury. Odbywają się corocznie dożynki oraz Kingonalia.

W Nowym Korczynie działa Gminny Klub Sportowy "WISŁA" - sekcja piłki nożnej uczestnicząca w rozgrywkach klasy A, jest także UKS funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie. Istniejąca na terenie gminy baza sportowa jest bardzo uboga, funkcjonuje jedno boisko sportowe.

Zajęcia sportowe to przede wszystkim lekcje wychowania fizycznego w szkołach oraz mecze piłki nożnej organizowane przez młodzież z klubu sportowego "WISŁA".

Baza noclegowo - gastronomiczna

Ostrowce - Zajazd "Pagóry" - mała gastronomia Nowy Korczyn - Zajazd "Kinga"
Gospodarstwa Agroturystyczne w Kawęczynie i Rzegocinie

Możliwości inwestycyjne

W najbliższych latach działania władz gminy Nowego Korczyna będą związane z rozbudowaniem sieci kanalizacyjnej i gazyfikacyjnej.MIASTO I GMINA BUSKO-ZDRÓJGMINA GNOJNOGMINA NOWY KORCZYNGMINA PACANÓW
GMINA SOLEC-ZDRÓJGMINA STOPNICAGMINA TUCZĘPYGMINA WIŚLICA